T4D

 • Oíche oscailte, 2014.

  daltaí Ceoil!

Curaclam

Freastalaíonn gach dalta ar Choláiste Chilliain ar feadh sé bliana.
 •       Trí bliana do chúrsa an Teastais Shóisearaigh.
 •       An Idirbhliain
 •       Dhá bhliain do chúrsa na hArdteistiméireachta.
            
An Teastas Sóisearach

Seo a leanas an réimse ábhar a chuirtear ar fáil don Teastas Sóisearach. 

 Ábhair Lárnacha    Ábhair Roghnacha
     
 Gaeilge   
   Ealaín
 Béarla   
   Eacnamaíocht Bhaile
 Matamaitic    Grafaic Theicniúil
 Fraincis / Gearmáinis    Staidéar Gnó
 Eolaíocht    Adhmadóireacht
 Stair    Miotalóireacht
 Tíreolaíocht    Ceol
 Reiligiún    
 Oideachas Saoránaíoch, Sóisialta agus Polaitiúil    
 Ríomhaireacht (Bliain 1 & 2)    
 Oideachas Sláinte ina n-áirítear    
 Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta    

 

An Idirbhliain

Is bliain í an Idirbhliain atá dírithe ar dhaltaí atá tar éis an Teastas Sóisearach a chur díobh. Tugann an Idirbhliain deis do na daltaí sin fás, forbairt agus foghlaim saor ó shrianta scrúduithe poiblí sula dtugann siad faoi chúrsa na hArdteiste. Ina theannta sin, cuirtear réimse leathan ábhar ar fáil dóibh a thugann dúshlán intleachtúil do na daltaí agus a dhéanann a gcumais fhoghlama a shaibhriú.

Aidhmeanna:
 •  cumais agus inniúlacht na ndaltaí a fhorbairt go hintleachtach, go mothálach, go spioradálta, go sóisialta agus go gairmiúil trí chleachtaí struchtúrtha foghlama .
 •  daoine óga a ullmhú don ról  mar chomhaltaí neamhspleácha, rannpháirteacha agus freagracha sa tsochaí.
 •   scileanna na ndaltaí a fhorbairt chun a gcuid buanna, ábaltachtaí agus cumais féin a aimsiú
 •   freastal ar riachtanais agus inniúlacht taobh istigh de réimse oideachais atá leathan, acadúil, gníomhach agus praiticiúil.
 •   an deis a thabhairt don dalta trasnú a dhéanamh ó struchtúr docht an Teastais Shóisearaigh go dtí struchtúr neamhspleách na hArdteiste le dearcadh níos aibí.

An Ardteistiméireacht

Seo a leanas an réimse ábhar a d’fhéadfaí a chur ar fáil i mbliain ar bith:

 

 Ábhair Lárnacha   Ábhair Roghnacha 
     
 Gaeilge    Stair
 Béarla    Ealaín
 Matamaitic    Eacnamaíocht Bhaile
 Fraincis / Gearmáinis    Innealtóireacht
 Reiligiún    Foirgníocht
 Gairmthreoir    Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide
 Spórt    Eacnamaíocht
     Gnó
     Tíreolaíocht
     Fisic
     Ceimic
     Bitheolaíocht
     CeolColáiste Chilliain, Bóthar Nangor,
Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
+353 (0)1 457 4888
+353 (0)1 459 3741
Cóipcheart © 2020 Coláiste Chilliain. Gach ceart ar cosaint.